شهریار بن شروین


شهریار پسر شروین

«وفات حدود 357 ق / 968 م»

از آغاز حکومت شهریار پسر شروین در شهریار کوه آگاهی درستی در دست نیست. چنین می‏نماید که در آغاز کشمکش های میان وشمگیر و رکن الدوله بر سر طبرستان، وی در جایگاه خویش آسوده نشسته بود. در 331 ق / 943 م پس از آن که وشمگیر از رکن الدوله شکست خورد، به نزد شهریار پناه برد و زمانی نزد وی آرام گرفت. سپس خواهر شهریار را به زنی گرفت و قابوس در وجود از همین روست که شهریار را دایی قابوس می‏دانند.

پس از آن که وشمگیر از طبرستان بیرون رفت، به سبب اختلافی که میان شهریار و استنذار ابوالفضل رستمداری پدید آمد، کار به پیکار کشید و شهریار که تاب مقاومت نداشت به رکن الدوله دیلمی پیوست و قلمرو او به تصرف آل بویه درآمد. اما چنین می‏نماید که بعداً به سامانیان پیوسته باشد. از وقایع بعدی حکومت او آگاهی زیادی در دست نیست و تناقضهای بسیار در منابع متقدم و پژوهشهای متآخر در این باب دیده می‏شود. ظاهراً پاره‏ای او را با شهریار پسر دارا که سپس به حکومت نشست اشتباه کرده‏اند «ابن اسفندیار: تاریخ طبرستان، ذیل 7». برخی نیز گفته‏اند که رستم برادر شهریار به کمک آل بویه، وی را از شهریار کوه بیرون راند «ایرانیکا».


تعداد بازدید ها: 5741