شهاب‌الدین خجندی


شهاب‏الدین خجندی

«احتمالا" مقتول در 633 ق/ 1236 م»

شهاب‏الدین خجندی، پس از پدر ریاست شافعیان اصفهان را در دست گرفت. در زمان او دشمنی میان حنفیان و شافعیان شدت یافت و به زد و خورد مجدد کشید. اصفهان که مقارن یورش سراسری مغولان به ایران، زیر سلطه رکن‏الدین غور سانجی پسر سلطان محمد خوارزم‏شاه بود، در آغاز از یورش آنان محفوظ ماند. لیکن چند سال بعد در 633 ق/ 1236م، شافعی مذهبان به ریاست شهاب‏الدین خجندی برای آن که یکباره خود را از دست حنفیان و آل صاعد آسوده سازند، مغولان را به اصفهان خواندند، به این امید که شهر را تسلیم آنان کنند و خود در امان بمانند. لیکن مغولان پس از گشودن شهر، نخست کشتار را از شافعیان آغاز کردند و پس از آن حنفیان و دیگر مردمان را از دم تیغ گذراندند. اصفهان ویران شد و تا مدتها روی آبادانی به خود ندید . احتمالا" شهاب‏الدین خجندی خود نیز در این یورش هلاک شد.تعداد بازدید ها: 4997