شقایق دریای ریتر
img/daneshnameh_up/a/a0/Bimohreganshaghayegh.jpgاین شقایق دریایی بزرگتراز حد معمول دارای شاخکهای ضخیم، سرگرد همراه با رشته های نیش زن می باشد. شاخکهای او دراز شده و هر حیوانی را که در دسترس او قرار گیرد شکار می کنند. علی رغم سمی آن، شقایق دریایی پناهگاه خوبی برای گونه خاصی ا زحیوانات است. انها مایع شیمیایی خاصی را از خود منتشر میکنند که مانع شلیک رشته های سمی شقایق میشود.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 10273