شفت


شفت
Drupe


میوه گوشتدار ، ناشکوفا و محتوی یک هسته سخت است که در آن معمولاً یک دانه جای دارد مانند هلو


تعداد بازدید ها: 11643