شفای هر درد و امان هر خوف


حضرت امام رضا علیه السلام فرمود:« خوردن هر خاک و گلی همانند خوردن مردار و خون جانوری که به نام غیر خدا کشته باشد، حرام است، مگر خوردن خاک قبر حسین علیه السلام که شفای هر دردی است.»

و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نیز فرمود:« خاک زمینی که حسین علیه السلام در آن مدفون است، شفای هر درد و ایمنی‌بخش هر ترس است. هر کس منزلت امامت حسین را بداند و از یک فرسنگ راه، تربت او را برگیرد، برای او شفا خواهد بود.»

منابع:

  • ناسخ التواریخ، ج 3، ص 352.


تعداد بازدید ها: 5102