شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی


مواد و ضرایب آزمون دوره های کاردانی
آزمون دانشگاه جامع علمی – کاربردی در مقطع کاردانی شامل :
آزمون عمومی (برای کلیه داوطلبان آزاد و شاغل)
آزمون پایه (برای کلیه داوطلبان آزاد و شاغل)
آزمون تخصصی (برای داوطلبان شاغل)
می باشد که درذیل به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرند .
آزمون عمومی :
آزمون عمومی به منظور تشخیص میزان آمادگی داوطلبان در زمینه دروس عمومی و در حد کتب دوره سه ساله دبیرستان و هنرستان می باشد . مواد آزمون عمومی و ضرایب آن به شرح جدول شماره (1) می باشد .
جدول شماره (1) : مواد آزمون عمومی و ضرایب آن برای داوطلبان گروههای آزمایشی 5 گانه در مقطع کاردانی


آزمون

ضریب

ادبیات فارسی

2

زبان عربی

1

فرهنگ و معارف اسلامی *

5/1

زبان انگلیسی **

2  • از داوطلبانی که به سوالات معارف غیر اسلام پاسخ می دهند، بجای دروس فرهنگ و معارف اسلامی از مشترکات همه ادیان رسمی و اعتقادات دینی آنها (که در دوران تحصیل آموزش دیده اند ) سوال خواهد شد .
    • ضریب درس زبان انگلیسی برای رشته مترجمی زبان انگلیسی 4 می باشد .
آزمون پایه :
آزمون پایه داوطلبان گروه 1 (صنعت) در حد اطلاعات دیپلم سه ساله ریاضی فیزیک ، برای گروههای 2 و 3 (کشاورزی و صنایع غذایی) در حد اطلاعات دیپلم سه ساله علوم تجربی ، برای داوطلبان گروه 4 (مدیریت و خدمات اجتماعی) در حد دیپلم سه ساله علوم انسانی و گروه 5 (هنر) در حد اطلاعات عمومی دیپلم هنر مطابق با مندرجات جدول (2) خواهد بود .
جدول شماره (2) : مواد آزمون پایه و ضرایب آن برای داوطلبان گروههای آزمایشی مختلف در مقطع کاردانی

عنوان گروه آزمایشی

آزمون

ضریب

گروه آزمایشی 1 (صنعت)

ریاضی

فیزیک *

شیمی *

4

3

1

گروه های آزمایشی 2و3 (کشاورزی و صنایع غذایی)

ریاضی

زیست شناسی

فیزیک

شیمی

2

3

1

2

 

گروه آزمایشی 4

(مدیریت و خدمات اجتماعی)

تاریخ و جغرافیا

علوم اجتماعی

روانشناسی

آمار و ریاضیات

2

2

2

2

گروه آزمایشی 5 (هنر)

تاریخ هنر ایران و جهان

مبانی هنرهای تجسمی

رنگ شناسی

طراحی

2

2

2

2

تاریخ موسبقی ایران و جهان

(برای رشته های نوازندگی ساز ایرانی و خارجی

8


  • برای کد رشته های امتحانی 106 ، 110 تا 112 ، 116 و 117 ضریب دروس شیمی وفیزیک 2 محاسبه می گردد .

آزمون تخصصی

داوطلبان شاغل لازم است مطابق با کد رشته امتحانی انتخابی پس از آزمون عمومی و پایه ، به آزمون تخصصی پاسخ دهند . این آزمون به منظور تعیین میزان آشنایی تخصصی داوطلبان در زمینه رشته انتخابی به عنوان یک درس با ضریب 8 بوده و در حد اطلاعات و تجربیات داوطلبان مطابق مندرجات به عمل خواهد آمد . برای این آزمون نیز مانند آزمون عمومی و پایه نمره منفی منظور می گردد .
تعداد بازدید ها: 81729