شاهرخ شاه

1- سومین جانشین نادر بود .
2- چون نسب متمایزی داشت ( از طرف مادر نواده سلطان حسین صفوی بود ) . نادر او را از کودکی محترم می داشت .
3- علیقلی خان که پس از نادر به قدرت نشست به هیچ یک از احفاد نادر رحم نکرد به جز شاهرخ .
4- اگر چه پس از علیقلی خان ، ابراهیم خان خواستار جانشینی وی شد اما بزرگان مشهد شاهرخ را به سال 1161 به تخت پادشاهی نشاندند .
5- چون شاهرخ شاهی بود کم سن و بی تجربه ، بازیچه شد در دست بزرگان خراسان
6- اندکی از جلوس شاهرخ در مشهد نگذشته بود که میر سید محمد مقبولی آستان قدس که از زمان نادر عهده دار این سمت بود مدعی سلطنت شد و با نام سلیمان ثانی بر تخت نشست .
7- پس از چهل روز علمای مشهد وی را از تخت شاهی خلع کردند و مجددا شاهرخ را به جلوس نشاندند .
8- از این زمان 1164 تا پایان عمر شاهرخ 1210 بدست آقا محمد خان قاجار او یک حاکم محلی کوچکی بیش نبود .
9- از آنجا که شاهرخ نابینا بود ( توسط امرای ایرانی کور شده بود )توانایی اداره کشور را نداشت . فریدون خان گرجی را به نیابت سلطنت خود معین کرد .
10- فریدون خان تا وقتی که پسران شاهرخ ، نصرالله میرزا و نادر میرزا رسیدند در آن شغل برقرار بود .
11- نادر میرزا آخرین بازمانده سلسله افشاریه بود که توسط فتحعلیخان قاجار کشته شد.
منبع:CDایرانیا

شاخصه های مهم سلسله افشاریه
مراحل مختلف حکومت افشاریان
ویژگیهای مهم حکومت افشاریه :
1- نظام اداری و حکومتی ایران در دوره افشاریه
2- نظام اجتماعی ایران در دوره حکومت افشاریه
3- نظام اقتصادی ایران در عهد افشاریه
4- مناسبات خارجی ایران در دوره افشاریه

1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 23046