سیکلریت


سیکلریت (Sicklerite)
Li<1 (Mn2+ , Fe3+) PO
سیستم تبلور
/ناقص - مطابق با سطح /100
چرب
نامنظم
شکستگی
(کدر(اپاک
نوع سختی
ندارد
آگرگات توده ای
اشکال ظاهری
کمیاب ; آلمان غربی ، سوئد ، امریکا ، استرالیا و غیره
.محلول در اسیدها
ناپایدار است Fe,Mn نسبت به تغییرات
ترکیب شیمیایی
قهوه ای تیره - زرد
رنگ کانی
روشن تر از رنگ کانی
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ثانوی - پگماتیتی
منشا تشکیل
نامنظم
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.کاشف ژیزمان اخذ شده است Sickler از نام
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ43.4-


منبع
تعداد بازدید ها: 6595