سیور غتمش


سیورغتمش

«691 681 ق / 1292 1282 م»

سیورغتمش بعد از وفات قتلغ ترکان زمام امور را به دست گرفت و با قدرت و اعتماد به نفس به فرمانروایی پرداخت. با آن که پادشاه خاتون، دختر قتلغ ترکان و بیوه اباقاخان هم در عهد ایلخانی ارغون، مدعی او شدند، فرمانرواییش متزلزل نشد و همچنان ادامه یافت. چندی بعد کردوجین ، برادرزاده هلاگو خان را هم به حباله خویش در آورد و شاه عالم، دختر خود را به بایدوخان داد. از آن پس با قدرت بیشتر در کرمان به فرمانروایی پرداخت و ولایت مکران را هم بر قلمرو خود افزود.

در این بین ، پادشاه خاتون که به حباله گیخاتو ایلخان جدید در آمده بود و حکومت کرمان را ارث مادر خود می‏دانست، فرصتی به دست آورد و لشکر به کرمان برد و سیورغتمش را که برادرش محسوب می‏شد برکنار و به زندان انداخت. چندی بعد هم، او را که از زندان گریخته بود، دوباره دستگیر و به حکم ایلخان به قتل رساند و خود در کرمان به حکمرانی نشست - رمضان 693 ق / اوت 1294 م -تعداد بازدید ها: 6025