سینماتیک


سینماتیک (حرکت شناسی)

تعریف سرعت متوسط

به نسبت جابجایی متحرک به مد ت زمان جابجایی سرعت متوسط گویند

در شکل گرافیکی زیر مقدار سرعت متوسط ۲۵مایل بر ساعت است واحد یا یکای سرعت متوسط در دستگاه متریک(SI) متر بر ثانیه است


img/daneshnameh_up/6/67/Speed_Time_steady.png

انواع حرکتها

حرکت متحرک بر روی خط راست بطور کلی به دو دسته تقسیم می شود:
  1. حرکت یکنواخت
  2. حرکت شتابدار

حرکت یکنواخت

حرکتی است که متحرک مسافتهای متوالی و مساوی را در زمانهای مساوی ومتوالی طی میکند

  • مثال: :متحرکی مطابق شکل از مبدا مختصات در حال حرکت است و۵۰ متر را در ۵ ثانیه طی میکند. نمودار مکان زمان متحرک را رسم کنید:


img/daneshnameh_up/2/26/Position_Time_Steady.png


نمودار سرعت زمان برای متحرک زیر در حرکت یکنواخت:


img/daneshnameh_up/c/c8/Velocity_Time_Sready.png

حرکت شتابدار

به دودسته است
  1. حرکت شتابدار تند شونده
  2. حرکت شتابدار کند شونده

البته لازم به ذکر است که شتاب علاوه بر تقسیم بندی فوق ،به دو نوع شتاب ثابت و شتاب متغیر نیز قابل دسته بندی است.

متال برای حرکت شتابدار تند شونده ونمودار مکان زمان ان


img/daneshnameh_up/2/21/Position_Time_Accelerated.png


  • مثال: در شکل زیر سه اتومبیل در حرکت هستند اتومبیل ابی وقرمز رفته رفته سرعتشان زیاد تر می شودکه نوع حرکتشان تند شونده است ولی سرعت اتومبیل سبز تابت می ماند که نوع حرکت ان یکنواخت است شتاب یا تغییرات سرعت اتومبیل ابی رنگ بیشتر از اتومبیل قرمز رنگ است و همانطور که دیده می شود از هر دو اتومبیل سبقت می گیرد


img/daneshnameh_up/9/9b/Accelerate.png


مقایسه نمودار مکان زمان سه اتومبیل فوق نشان میدهد که اولا چون هر سه متحرک در جهت مثبت محور افقی در حرکتند شیب هر سه نمودار صعودی است میدانیم که شیب نمودار مکان زمان در هر لحظه نشان دهنده سرعت لحظه ای متحرک است وچون سرعت اتومبیل ابی(A) بیشتر از اتومبیلB,C است شیب نمودار مکان زمان ان بیشتر استوجون اتومبیل سبز رنگ دارای حرکت یکنواخت یعنی سرعت ثابت است بنابراین مقدار شیب ان در هر لحظه ثابت است

نمودار سرعت زمان برای حرکت شتابدار زیر:


img/daneshnameh_up/2/24/Speed_Time_Accelerated.pngتعداد بازدید ها: 35338