سیلیسی فیکاسیون


سیلیسی فیکاسیون
Silicification


غشاء سلولهای اپیدرمی برگ ساقه در اغلب گیاهان تیره گندم مانند نی و جگن آغشته به ذرات سیلیس است. ذرات سیلیس در سطح اپیدرم برگ این گیاهان به خوبی دیده شده،سبب تیزی و برندگی کناره های برگ گیاهان میشود. در برگ خرما ذرات سیلیس به صورت بلورهای کروی شکل مجتمع می شوند در برش عرضی ریشه خرما بلورهای سیلیس به طور منظم روی سلولهای طویلی که دسته های فیبری را احاطه می کنند قرار داشته به آنها استیگمات (stigmate) می گویند در گیاهان تیره گل استکانی نظیر گونه کامپانولا سریسیاریا (Campanula cerriciaria) تمام کرک اپیدرم سیلیسی شده در تیره گزنه رأس کرک های گزنده سیلیسی است.


تعداد بازدید ها: 9008