سکانینائیت


img/daneshnameh_up/2/22/_ggttqq_Sekaninaite.jpg
سکانینائیت - بلور ستونی شکل همراه ارتوز
سکانینائیت (Sekaninaite)
(Fe2+ 2 Al3)AlSi5O18
سیستم تبلور
/خوب - مطابق با /100
صدفی - نامنظم
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
شکننده
نوع سختی
اشکال ظاهری
. نامحلول در اسیدها - ذوب نمی شود
FeO=22.18% Al2O3=31.47% SiO2=46.35%
ترکیب شیمیایی
آبی روشن متمایل به آبی بنفش
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
. کانی مشابه آن کوردیئریت است
سایر مشخصات
.گرفته شده است J.Sekanina از نام کانی شناس چک
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
77.52.7-


منبع


تعداد بازدید ها: 7029