سوسک شاخ گوزنی
img/daneshnameh_up/a/ac/Soosk_g.jpg


علی رغم ظاهر ترسناک این سوسک حیوانی بی خطر است. نوع نر این سوسک دارای آرواره های به شکل شاخ گوزن می باشد، که در هنگام کشتی با رقیبان در فصل تولید مثل مورد استفاده او قرار می گیرد. سوسک گوزنی قسمت اعظم عمر خود را در تنه درختان قدیمی و کنده های چوب پوسیده می گذراند و از چوبهای پوسیده این درختان تغذیه می کنند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 14429