سلع


«سَلع» کوهی در بیرون مدینه است. در روایات چنین آمده است که منادی آسمانی از فراز این کوه ندا داد که توبه کعب مالک (از متخلفان جنگ تبوک ) پذیرفته شده است.
این کوه محل استقرار سپاه اسلام در هنگام جنگ خندق نیز بوده است. سپاه مسلمین در آن جنگ، برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در کنار مسجدی که در پای کوه قرار داشت، خیمه‌ای چرمین بر پا کردند.

منابع :
معجم البلدان، ‌ج 3،‌ ص 267؛ مراصد الاطلاع، ج 2،‌ ص 727؛ معجم ما استعجم، ‌ج 3،‌ ص 747، المغازی،‌ ج 1، ص 445


تعداد بازدید ها: 10241