سلطان، لقبی برای محمود غزنوی


لقب سلطان

«421 - 389 ق / 1030 - 999 م»

نویسنده ی مجمل التواریخ

بر این باور است که برای نخستین بار، لقب سلطان از سوی خلف بن احمد حاکم سیستان در حق محمود ادا شد.
اگر چه وقوع چنین حادثه‏ای باید درست باشد، اما به نظر نمی‏رسد که محمود نخستین فرمانروایی بوده که به سلطان ملقب شد به همین خاطر قول نویسنده مجمل التواریخ خالی از مسامحه و اشکال نیست.

ظاهراً عضدالدوله هم عنوان «شاهنشاه» را در مورد خود به همین معنی تلقی می‏کرد و غیر از خلعت سلطنت که از سوی خلیفه بغداد - الطایع - به او داده شد «367 ق / 977 م»، به موجب قول ابن خلکان که به هنگام مرگ، کریمه «هلک عنی سلطانیه - ابن خلکان 3 / ص 221» را بر زبان داشت، از پیشینه‏های این لفظ و لقب، در نزد وی حکایت می‏کند.

حتی این نکته که محمود در مکاتبات رسمی، همچنان این عنوان را مختص به خلیفه می‏دانست و به هیچ وجه آن را به کار نمی‏برد، نشانگر آن است که علی رغم تملق شاعران و چاکرانش، لقب سلطان، عنوانی رسمی و مبنی بر فرمان و منشور خلیفه نبوده است.


تعداد بازدید ها: 7375