ستونیت


img/daneshnameh_up/6/69/Leadhillite2.jpg
لیدهیلیت - بلورهای پهن و کوتاه تابلت(5 میلیمتر) - سفید متمایل به زرد
لیدهیلیت (Leadhillite)
((مونوکلینیک
سیستم تبلور
کامل
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
آگرگاتهای دانه ای و توده ای ، گاه صفحه ای شکل
اشکال ظاهری
کمیاب ; انگلیس(اسکاتلند) ، ایتالیا ، تونس ، امریکا و نامیبیا
درشعله ذوب و درآب گرم حل میشود
می جوشد HNO3 در
PbO=82.75% SO3=7.42% CO2=8.16% H2O=1.67%
ترکیب شیمیایی
بیرنگ - سفید - خاکستری - سبزروشن - آبی روشن
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
لیناریت - سروزیت - آنگلزیت و غیره
منشا تشکیل
پهن و کوتاه - فلسی - رومبوئدری - ماکله
شکل بلورها
محل پیدایش
.به آسانی با چاقو بریده میشود - دارای لومینسانس گاه زرد فام-ازکانیهای مشابه آن سروزیت است
سایر مشخصات
.در اسکاتلند گرفته شده است Leahills از نام ژیزمان
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-2.56.456.55


منبعتعداد بازدید ها: 4920