ستارگان فرس اعظم


این صورت فلکی را معمولاً از روی مربع بزرگ آن می شناسند فقط سه ستاره از ستارگانی که مربع را تشکیل می دهند به فرس تعلق دارند ستاره ای که در گوشه شمال شرقی است سرة الفرس، به صورت فلکی امراة المسلسله تعلق دارد . اسب بالدار که اسب پرنده نیز خوانده شده و معمولاً واژگونه در آسمان تصویر می شود اسبی را نشان می دهد که پرسئوس (برساووش) هنگامی که به نجات آندرومدا (امراة المسلسه) از حمله اژدهای دریایی آمد بر آن سوار بود.

پیدا کردن فرس اعظم


سرةالفرس ستاره ای که بر گوشه شمال شرقی مربع است را می توان با رسم خطی از جدی به کف خضیب (بتا) –ذات الکرسی و امتداد آن به فاصله برابر پیدا کرد.


تعداد بازدید ها: 8241