ستارگان اکیل شمالی


این صورت فلکی از هفت ستاره که نیم دایره ای را می سازند تشکیل شده است. شش تا از هفت ستاره اصلی از قدر چهارمند ستاره میانی از قدر دوم و به نیرالفکه موسوم است. (اکلیل به معنی تاج و افسر است و نیر الفکه را مروارید تاج دانسته اند).

اکلیل شمالی در اساطیر


افسانه چنین است که این تاج زمانی از آن آریادنه زیبا همسر ته زئوس بود. ته زئوس از آتنی هایی بود که باید قربانی مینتور نیمه انسان- نیمه گاو خونخواری شود که در دهلیز تو در توی مشهوری در نزدیکی کرت، مسکن گزیده بود ته زئوس با یاری آریادنه غول را کشت آریادنه به محبوب خود یک شمشیر و قرقره ای نخ داد ته زئوس به داخل دهلیز رفت و ماموریت خود را انجام داد. آنگاه به کمک نخ راه خود را به بیرون را باز یافت و نجات پیدا کرد اما داستان پایانی ناخوشایند دارد ازدواج ته زئوس و آریانا نه چندان نپایید ته زئوس همسر خود را ترک گفت . رب النوع باکوس برای دلداری آریانه تاجی به او هدیه کرد که بعد از مرگش در آسمان جای داده شد.
اجتماع ستارگان این صورت فلکی صرفاً محصول تصادف است از این هفت ستاره هیچ جفتی نیست که به یک سمت یا یک سرعت حرکت کنند. دو ستاره (آلفا) و (بتا) – اکلیل شمالی در دو جهت مخالف حرکت می کنند و در پنجاه هزار سال گذشته تقریباً جای خود را عوض کرده اند. پنجاه هزار سال بعد از این دیگر این صورت فلکی هیچ شباهتی به تاج نخواهد داشت.تعداد بازدید ها: 7416