ساکسیفراژ
img/daneshnameh_up/1/12/Saks.jpg

این گیاه اغلب در ارتفاعات بالا می روید جایی که باد سرما و نور شدیدخورشید زندگی را دشوار می کنند این گیاه مشکل را با روییدن به شکل یک تپه کوچک وداشتن برگهای ریزی به اندازه 6 میلی متر(4/1 اینچ) حل می کند گل های رنگارنگش بین خرداد و مرداد باز می شود و توسط پروانه کوهستان و دیگر حشرات گرده افشانی می شود.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 15427