ساعت «صورت فلکی»


img/daneshnameh_up/7/76/sovarsaat.jpg


نام دیگر: ساعت پاندولی

موقعیت: نیمه جنوبی کره آسمان

قابل رویت از: نیمکره جنوبی زمین

اجرام درخشان: ندارد.

گوناگون: این صورت فلکی اولین بار در سال 1754 در آسمان مشاهده شد.

منبع:

  • DK multi media

تعداد بازدید ها: 11221