سازگاری دستگاه گیرنده
در توجیهی که به دیدن مربوط است نه تنها چشمان بلکه عضلات صورت و گردن و بدن بطور کلی وضع مخصوص آمادگی به خود می گیرند چشمها به نقاطی خیره می شوند و بعد همه میدان دید را از نظر می گذرانند.

برای عکس گرفتن از حرکات چشم دستگاه مخصوصی ساخته اند که می تواند نشان دهد در توجه به عکس یا منظره یا کتابی چشم در کدام نقطه یا نقاط توقف می کند این دستگاه می تواند مدت توقف چشم را نیز اندازه بگیرد با این دستگاه می توانند نشان دهند در نگاه کردن به اعلان یا تصویری کدام قسمت بیشتر توجه چشمان را جلب کرده است. در شکل 2 دیده می شود که وقتی زنی به این مردنگاه کرده است چشم او کدام نقاط را مورد توجه قرار داده و در هر نقطه چه مدت توقف کرده است. در حیوانات مثلاً سگها دیده ایم که وقتی می خواهند صدائی را بشنوند گوشهای خود را تیز می کنند و آنها را در جهت صدا قرار می دهند کسانی هم که گوش سنگین دارند برای شنیدن صداها سر خود را در جهت صدا بر می گردانند یا با دست خود شیپور گوش را بر خط صدا عمود می کنند برای گرفتن صدا ها عضله ای در گوش میانه هست که فشار بر پرده گوش را کم و زیاد می کند تا آنرا با صداهای خفیف و شدید سازگاری دهد. این سازگاری در موارد اصوات بسیار زیر و بسیار شدید از آسیب دیدن پرده گوش جلوگیری می کند. برگرداندن سر در جهت بو ها و بو کشیدن نیز سازگاری گیرنده در مقابل بو هاست در مورد غذائی که با آن آشنا نیستیم نخست آن را با نوک زبان مزه می کنیم و این عمل نیز نوعی سازگاری گیرنده است.


تعداد بازدید ها: 5160