سازمان نظامی


سازمان نظامی ، سازمان دیوان سالاری کاملی است که به موجب قانون اساسی بطور دائمی تاسیس شده است. انواع خاصی از تسلیحات و تجهیزات نظامی را بطور انحصاری در اختیار دارد و موظف است برای دفع یا بازداشتن دشمن بطور کنترل شده‌ای خشونت یا نیروی زور را به کار گیرد.

دیدکلی

همان طور که جنگ و سیاست آنچنان به هم پیوند خورده‌اند که در واقع دو روی یک سکه‌اند. نیروهای نظامی و سیاستمداران نیز همکاران یکدیگر محسوب می‌شوند، به نحوی که در صورت عدم موفقیت یکی از آنان در ایجاد تعادل در روابط بین المللی با همسایگان و کشورهای دیگر ، نیروهای همزاد وی وارد عمل می‌شوند.

تاریخچه

نیروهای نظامی از همان ابتدای حیات اجتماعی انسان همواره بوده‌ و هستند. نیروهای نظامی هر جامعه ابزار و اهرمی بسیار قوی و مطمئن برای برقراری روابط با دیگر جوامع محسوب می‌شوند.

ارکان سازمان نظامی

عنصر خشونت قانونی

سازمان نظامی بیش از هر ویژگی دیگر بر عنصر خشونت قانونی و کنترل شده تاکید دارد، زیرا هدف آن حفظ و تامین امنیت جامعه است. این ویژگی سازمان نظامی را از سازمانهای مافیایی و جنایتکاران جدا می‌کند.

دولتی ، قانونی و دائمی بودن

سازمان نظامی بر اساس قانون اساسی تاسیس می‌شود و بطور دائمی از بودجه دولتی استفاده می‌کند. این ویژگی آن را از سازمانهای پلیسی و نظامی خصوصی و موقت جدا می‌سازد.

مالکیت تسلیحات انحصاری

با قاطعیت می‌توان گفت دارا بودن تسلیحات نظامی سنگین و نیمه سنگین بطور انحصاری در اختیار ارتش است و سازمان دیگری نمی‌تواند دارای این مالکیت باشد.

حفظ امنیت ملی

از وظایف اصلی و اساسی سازمان نظامی حفظ و حراست از کیان کشور است و به این منظور باید با دشمنان خارجی مبارزه کند و آنها را از دست یازیدن به خاک کشور باز دارد.

شرایط لازم برای ایجاد سازمان نظامی

  • شرایط اجتماعی :جامعه باید دارای سطح معینی از جمعیت باشد.
  • شرایط اقتصادی :منابع مالی و اقتصادی باید به حدی باشد که بتوان تدارکات ارتش را سامان داد.
  • شرایط سیاسی :سیاستمداران و دولتمردان باید ارتش را بازوان قوی نظام و جامعه بدانند.
  • شرایط فرهنگی :باور عمومی جامعه مبنی بر نیاز به نیروهایی است که بتوانند از ارزشهای فرهنگی پاسداری کنند.
  • شرایط فنی :استفاده از شیوه‌ها و ابزار و ادوات جنگی در جامعه باید تا حد لزوم رایج و معمول گردیده باشد. بدیهی است تا این شرایط وجود نداشته باشد سازمان نظامی ، سازمانی ابتدایی و فاقد کارآیی و توان ادای وظیفه خواهد بود.

همچنین ببینیدتعداد بازدید ها: 15168