ساردین


img/daneshnameh_up/a/af/pacific_sardine001.jpg

ساردین ها و یا پیل چاردها (pilchard) ازانواع ماهی های کوچک چربی دار هستندکه به شاه ماهیها وابسته می باشند و از خانواده clupedae هستند.
این واژه ها کاملا دقیق نیستند و معانی معمول آنها از یک منطقه به منطقه دیگر متغییر است، برای مثال بسیاری از مردم فکر می کنند که ساردین یک پیل چارد جوان اروپایی است. (لیست اسامی معمول این گونه ماهی نشان می دهد که بیش از 6 گونه ماهی وجود دارد که همگی پیل چارد (pilchard) نامیده می شوند و دهها گونه ماهی هم وجود دارند که ساردین نامیده می شوند و نامگذاری گونه های دیگر هم به کمک همین اسامی پایه که به صفات گوناگون اضافه می شوند، انجام می شود.)
کنسرو ساردین که در سوپر مارکت ها به چشم می خورد ممکن است در حقیقت ماهی خمسی و یا و یا شاه ماهی گرد باشند.
  • طبقه dassumeria
ساردین قوس و قزح Dussumieria acuta
ساردین قوس و قزح باریک Dnssnmieria elopsoides
  • طبقه escualosa
ساردین سفید باریک Escualosa elongate
ساردین سفید escualosa thoracta
  • طبقه sardine
پیل چارد لاروپایی (ساردین واقعی) pilchardus sardina
  • طبقه sardinella
ساردین گرد (ساردین طلایی، ساردین اسپانیایی) sardinella aurita
  • طبقه sardinops
پیل چارد آمریکای جنوبی (ساردین اقیانوس آرام، ساردین کالیفرنیا، ساردین Chilean) sardinops sagaxتعداد بازدید ها: 14010