ساختار و نمادهای دولت الکترونیکی

ساختار دولت الکترونیک

img/daneshnameh_up/8/84/compics00096.jpg

ستونهای اصلی دولت الکترونیک ارتباطی است که دولت با شهروندان، بنگاههای اقتصادی، کارکنان و سایر موسسات دولتی برقرار می‌سازد و در واقع این ارتباط تشکیل دهنده روح دولت الکترونیک است. برای برقراری این ارتباطات دولت باید اعتماد طرفهای ذینفع در دولت الکترونیک را به منظور مشارکت در این امر جلب نماید و به آنان اطمینان دهد که به خلوت خصوصی و امنیت آنان تعرضی نخواهد شد. در بعد فنی هم دولت می‌بایست زیر بناهای لازم برای ایجاد دولت الکترونیک را فراهم سازد و شبکه‌های اطلاع‌رسانی و پایگاههای اطلاعاتی مورد نظر را ایجاد نماید.برخی نمادهای مرتبط با دولت الکترونیک


این نمادها در واقع حروف اختصاری چند کلمه می‌باشند و نشانگر این مورد است که دولت الکترونیک چه قسمتها و افرادی را با هم مرتبط می‌سازد.

  • موسسه دولتی به شهروند G2C
  • موسسه دولتی به کارکنان G2E
  • موسسه دولتی به بنگاه اقتصادی G2B
  • موسسه دولتی به یک موسسه دولتی دیگر G2G
  • بنگاه اقتصادی به بنگاه اقتصادی دیگر B2B
  • بنگاه اقتصادی به مصرف کننده B2C

پیوندهای خارجی


منبع

کمیته فن آوری اطلاعات وزارت راه و ترابری


تعداد بازدید ها: 32644