ریپیدولیت


img/daneshnameh_up/1/15/Ripidolite.jpg
ریپیدولیت - بلورهای نسبتاْ درشت پهن و کوتاه
ریپیدولیت (Ripidolite)
(Mg,Fe 2+,Al)6 {(OH)8 - (Al,Si)4 O10}
سیستم تبلور
عالی
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
بلوری - تجمع توده ای - فلسی - دانه ای
اشکال ظاهری
پیچیده و متغیر
ترکیب شیمیایی
خاکستری - سبز تیره تا قهوه ای - سبز
رنگ کانی
سبز روشن
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
دگرگونی - رگه های تیپ آلپی
منشا تشکیل
پهن و کوتاه
شکل بلورها
محل پیدایش
بلورها به صورت فلسی و قابل انعطاف ولی غیر قابل ارتجاع است-با آب مقطر تمیز میشود-کانی مشابه آن کلریت است که با اشعه ایکس و واکنش های شیمیائی از آن قابل تشخیص می باشد
سایر مشخصات
به معنای باد بزن rhipis از کلمات یونانی
. به مفهوم سنگ گرفته شده است lithosو
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ22.83


منبع
تعداد بازدید ها: 6748