رکورد در سطح برنامه کاربر

رکورد از دید برنامه ساز


رکورد از دید کاربر را رکورد منطقی می‌گوییم و چنین تعریف می‌کنیم:
مجموعه‌ای است دارای ساختار مشخص (مبتنی بر طرح اصل) و نامدار ، از تعدادی فیلد باری نمایش رکود ، نیاز به ساختار داریم و ساختار باید طرح مشخص داشته باشد . طرح رکود نشان دهنده نوع رکود است . دو طرح برای ساختار رکود وجود دارد.

  • طرح با قالب ثابت مکان
  • طرح با قالب غیر ثابت مکان

طرح با قاب ثابت مکان


در این طرح ، در هر فیلد ، فقط مقدار صفت خاصه ذخیره می‌شود. این که محتوای فیلد ، مربوط به کدام صفت خاصه است و در تعریف ساختار رکود و به کمک مکان فیلد در قالب از پیش ثابت ، مشخص می‌شود. پس مکان یک فقره اطلاع در نمونه‌های مختلف رکود ، ثابت است . از اینرو به آن ،طرح با قالب ثابت مکان می‌گوییم
در این طرح نیازی به ذخیره سازی مولفه اول اطلاع یعنی اسم صفت خاصه نیست . در این طرح معمولا تعداد فیلدها و طول هر فیلد ، در تمام نمونه‌های متمایز رکورد ،ثابت است. اما گاه می‌تواند متغیر باشد.


طرح با قالب غیر ثابت مکان


در این طرح ، در هر فیلد در هر نمونه رکود، هم اسم صفت خاصه و هم مقدار آن ذخیره می‌شود. و مکان یک فقره اطلاع در نمونه‌های مختلف یک نوع رکورد از پیش مشخص و ثابت نیست .
تعداد فیلدها و طول آنها و نیز مکان آنها در نمونه‌های مختلف یک رکود، یکسان نیست ، چنین طرح موارد استفاده خاصی دارد.
نمونه‌های مختلف یک نوع رکود مربوط به یک نوع موجودیت ، معمولاً بر اساس همان طرح با قالب ثابت مکان ذخیره سازی می‌شوند، البته ممکن است نمونه رکوردها طول ثابت یا متغیر داشته باشند. به عبارت دیگر نمونه رکوردها بر اساس همان طرح ثابت مکان ذخیره سازی شوند ، اما در عین حال طول نمونه‌های مختلف رکورد متغیر باشد. در طرح یر ثابت مکان معمولا طول نمونه رکوردها متغیر است .
پس رکورد منطقی از نظر طول بر دو نوع است :

  • رکورد با طول ثابت
  • رکورد با طول متغیر
در حالت در هر دو قالب دیده شده، طول رکورد می‌تواند ثابت یا متغیر باشد.

دلایل متغیر شدن طول رکورد


{*طول نمونه‌های مختلف یک نوع رکورد ، به سه دلیل می‌تواند متغیر باشد:
1. طول مقادیر یک یا بیش از یک صفت خاصه و به عبارت دیگر طول فیلد (هایی ) متغیر باشد ، مثل فیلد مربوط به صفت خاص نام و نام خانوادگی افراد و یا صفت خاصه آدرس و که مقدار آنها می‌تواند طول متغیر داشته باشد.
2.تعداد صفات خاصه مورد نیاز برای نمونه‌های مختلف یک نوع موجودیت ، متفاوت باشد به ویژه هنگامی که نمونه‌ها قابل رده‌بندی ، مثلاً به دو دسته باشند.
3.پدیده فقره اطلاع تکرار شونده ، یا گروه اطلاع تکرار شونده وجود داشته باشد. به عبارت دیگر صفت خاصه( ساده یا مرکب) چند مقداری داشته باشیم
فقره اطلاع تکرار شونده یعنی به ازاء یک اسم صفت خاصه، بیش از یک مقدار در نمونه (هایی) از یک نوع رکود وجود داشته باشد. گاه می‌گوییم که آن صفت خاصه، چند مقدار است .
گروه اطلاع تکرار شونده ، از چند فقره اطلاع تکرار شونده تشکیل می‌شود( در فیلد مرکب ذخیره می‌شود و این فیلد تکرار می‌شود). در این حالت می‌گوییم که صفت خاصه مرکب تکرار شونده داریم . صفت خاصه مرکب لزوماً تکرار شونده نیست.

پیوندهای خارجی


همچنین ببینید
تعداد بازدید ها: 10353