روش کشت مسطح


کشت مسطح

در روش کشت مسطح تفکیکی بین محل قرار گرفتن بذر و محل حرکت آب انجام نمی شود. در این روش ممکن است آبیاری بصورت بارانی و یا غرقابی انجام شود و یا کشت بصورت دیم باشد.
در شرایط آبیاری بارانی زمین فرم داده نمی شود و هیچ گونه مرزبندی در زمین بعمل نمی آید. اکثر محصولات زراعی را می توان با این روش کاشت، زیرا آب از بالا توسط آب فشانهایی (Sprinklers) روی محصول و زمین به میزانی متناسب با نفوذ پذیری خاک پاشیده می شود و مسایل تراکم خاک، سله، آب ایستادگی و محدودیت تهویه وجود ندارد در این روش کاشت معمولاً محصول بصورت ردیفی کاشته می شود ولی می توان فاصله بین بوته محصولاتی را که با تراکم کم (کمتر از 6 بوته در متر مربع) کاشته می شوند در هر دو جهت مساوی گرفت تا امکان وجین بین ردیفها در هر دو جهت پیش آید. در شرایط اخیر توزیع نور و هوا بین بوته ها یکسان بوده و امکان رشد یکنواخت گیاه در تمام جهات وجود خواهد داشت.
کاشت مسطح با روش آبیاری غرقابی در مورد محصولاتی معمول است که حساسیت زیادی نسبت به تراکم خاک، سله، محدودیت تهویه و آب ایستادگی پای طوقه نداشته باشند، مانند یونجه، شبدر، گندم ، جو و ارزن. این روش در صورتی برای گیاهان حساس به مسائل فوق مناسب است که نفوذپذیری خاک به دلیل بافت، ماده آلی و ساختمان ایده آل باشد. کاشت مسطح با روش آبیاری غرقابی به دو صورت کرتی و نواری انجام می شود. روش کاشت کرتی بیشتر در شرایط زراعت سنتی بکار گرفته می شود. در این روش زمین را با استفاده از بیل یا مرزبندی های سنتی به قطعاتی به شکل مربع تا مستطیل کوتاه از چهار طرف مرزبندی می کنند و در آن بذر می کارند. بذرکاری ممکن است از طریق ایجاد گودالهائی در خاک و قرار دادن بذر در آن انجام شود و یا بذر در سطح خاک پاشیده شود و سپس توسط گاو آهن ایرانی با عمق کار کم، ماله – دندانه ایرانی و یا هر وسیله سنتی دیگر با خاک اختلاط داده شود
در روش کاشت نواری زمین را بصورت مستطیل های بلندی مرزبندی می کنند. عمل مرزبندی ممکن است بعد از کاشت (برای محصولاتی مانند گندم و جو) یا قبل از کاشت (برای محصولاتی مثل یونجه و شبدر) بعمل آید.
در شرایطی از دیمکاری که بارندگی قابل توجهی طی فصل رشد اتفاق می افتد می بایستی خاک واقع در حد فاصل ردیفهای کاشت نفوذ پذیر باشد. به همین منظور وضعیت کلوخه ای در فواصل بین ردیفهای کاشت را حفظ می کنند و خاک محدوده ردیف کاشت را خرد و متراکم می سازند. وضعیت کلوخه ای بین ردیفهای کاشت نه تنها نفوذ پذیری را برای ذخیره نزولات آسمانی تامین می کند، بلکه از تبخیر رطوبت خاک عمیق جلوگیری می نماید. برای حفظ نفوذ پذیری طی فصل رشد می توان از کولتیواتور استفاده کرد.
برای متراکم سازی خاک در محدوده ردیف کاشت روشهای مختلفی وجود دارد.ممکن است از چرخهای تراکتور استفاده کرد. چرخهای تراکتور خاک مسیر حرکت خود را خرد کرده و متراکم می سازد. ردیف کارها را طوری تنظیم می کنند که در مسیر چرخ تراکتور کشت نمایند. بسته به قابلیت تنظیم چرخهای تراکتور (فاصله متفاوت بین چرخهای جلو و بین چرخهای عقب) ممکن است 2 یا 4 ردیف را با هم کاشت. خرد و متراکم کردن خاک را می توان بوسیله چرخهای سنگین ردیف کار و یا ترکیبی از چنگکهای گردان و چرخهای سنگین ردیف کار بدست آورد. چنگکهای گردان کلوخه ها را خرد می کنند. پس از آن پاشنه های ردیف کار بذر را در خاک قرار می دهند و بدنبال آن چرخهای سنگین عمل متراکم سازی را به اجراء می گذارند. عمل پوشش بذر با خاک و متراکم سازی در بعضی از ردیف کارها با دو چرخ انجام می شود. یک چرخ کوچک به فاصله کمی از پاشنه باز کننده شیار بذر قرار دارد و بذر قرار داده شده درون خاک را به خاک می فشارد. چرخ بزرگتری عمل پوشش بذر با خاک و فشردن خاک را تکمیل می سازد. در زراعت سنتی ایران از ماله ایرانی برای متراکم سازی خاک استفاده می کنند.
خرد کردن کلوخه ها و تراکم خاک در خطوط کاشت تحت شرایط دیم نه تنها موجب ایجاد بستر مناسب بذر می شود، بلکه سیستم لوله های موئین را در منطقه توسعه ریشه برقرار می سازد و حرکت آب ذخیره شده در اعماق خاک را به طرف محل استقرار بذر ممکن می نمایند این فرآیند نقش بسیار مهمی در تامین رطوبت منطقه فعالیت ریشه طی دورانی که بارندگی اتفاق نمی افتد دارد. واضح است که چنانچه محصولی بصورت ردیفی کاشته می شود، می بایستی فقط خاک محدوده ردیف های کاشت را متراکم ساخت و فواصل بین ردیفها را بصورت کلوخه ای حفظ نمود تا نزولات آسمانی به داخل خاک نفوذ کرده و تبخیر از سطح خاک محدود گردد. اما چنانچه محصول بصورت غیر ردیفی و به فرم پراکنده کاشته شده است، چاره ای جز خرد کردن کلوخه ها و متراکم سازی خاک در تمامی سطح زمین نیست.تعداد بازدید ها: 17938