روشهای مبارزه


روشهای مبارزه : به هر روشی که از ورود آفات یا حشرات به مرحله ای که در آن موجب زیان اقتصادی می گردد، جلوگیری نماید، کنترل گفته می شود. در این مرحله شدت تاخیر در مبارزه، از آن مرحله به بعد (آستانه زیان اقتصادی) موجب نقصان اقتصادی می گردد. روشهای مبارزه زراعی، فیزیکی و مکانیکی، بیولوژیکی ، شیمیائی ، قرنطینه ای و مبارزه تلفیقی از توسعه و زیان آفات جلوگیری خواهد نمود.
1- مبارزه زراعی : اجرای عملیات زراعی منظم و بموقع نظیر شخم دیر وقت پاییزه، یخ آب زمستانه، تقویت زمین توسط کودهای مختلف و مناسب، انتخاب ارقام مقاوم، تعیین زمان کاشت مناسب، رعایت برنامه آیش و تناوب، اجرای روشهای مناسب کاشت و رعایت فاصله بین خطوط و بوته ها، آبیاری بموقع و کافی و بالاخره دفع علف های هرز مزرعه و اطراف آن جهت پیشگیری از خسارت و یا از بین بردن بسیاری از آفات موثر خواهند بود.
2- مبارزه فیزیکی و مکانیکی : در این روش با سوزاندن بقایای گیاهی و محصولات آفت زده، ضد عفونی بذور آلوده به نماتد بوسیله آب گرم، همچنین جمع آوری بعضی از آفات به هنگام اجرای شخم و از بین بردن آنها، می توان کانون های آلودگی و بسیاری از آفات را نابود ساخت.
3- مبارزه بیولوژیکی : از بین آفات توسط موجودات زنده (حشرات شکارچی یا پارازیت) را مبارزه بیولوژیکی می نامند. این حشرات مفید را در محل های مناسی پرورش و سپس رها می سازند، مثلاً برای کنترل سن گندم، زنبور تلنموس را بر علیه تخم سن بکار می برند. همچنین از شته ها و کفش دوزها برای کنترل بیولوژیکی آفات مزارع و باغات می توان استفاده نمود.
4- مبارزه شیمیائی : در این روش از سموم مختلف شیمیائی و سمپاشی بر روی گیاه قبل از حمله و یا هنگام بروز آفات استفاده می شود. مبارزه شیمیائی از سایر روشهای مبارزه در دفع آفات موثر بوده و بعلت اجرای ساده، کمی هزینه و وسعت عملیات، بیشتر مورد توجه و بهره برداری است.
5- مبارزه قرنطینه ای : در این روش برای جلوگیری از سرایت و نفوذ آفات مهم گیاهی از کشور یا منطقه ای به نقاط دیگر در مرزهای کشور، مقررات ویژه ای ازجمله بازرسی، ضبط و گاهی از انهدام گیاهان و محصولات آلوده وارداتی و مشکوک اعمال می گردد.
6- مبارزه تلفیقی : کاربرد روشهای مختلف مبارزه برای کنترل آفات بخصوص استفاده توام از دو یا چند روش (مثلاً مبارزه شیمیائی و ب