روابط ایران و انگلستان در عهد فتحعلیشاه
سیاست استعماری انگلستان در هند و آسیای جنوبی چنان اقتضاء می کرد که دولتهای مجاور هندوستان مخصوصا ایران که راه عبور به هندوستان بود روابط دوستی برقرار سازد . و از این طریق مقاصد استعماری خود را پیش ببرد به همین دلیل زمانیکه به علت فتوحات ناپلئون اعتبار انگلستان دچار خطر گردید ، انگلیسیها متوجه مستعمره پربهای هندوستان شدند برای رسیدن به اهداف خود در این نقشه به ایجاد روابط با ایران پرداختند.

1. مقدمات ارتباط ایران و انگلیس
2. سفارت سرهارد فورد جونز (1223 –1224 ه.ق )
3. سفارت ایران در انگلیس
4. ماموریت سرجان ملکم در ایران
5.عهدنامه مجمل
6. سفارت سرگور اوزلی در ایران و عهد نامه مفصل
7. عدم تعهدات دولت انگلیس نسبت به عهد نامه مفصلمنبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه

1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 9929