روابط ایران با کشور فرانسه
الف : آغاز روابط بین ایران و فرانسه در عهد قاجاریه :
1- جنگهای روسیه با ایران و تهاجمات آنها به مرزهای شمالی فتحعلیشاه را در صدد جلب متعددی برآورد .
2- توسعه طلبیهای ناپلئون د ر مصر و ایتالیا و اروپا فتحعلیشاه را به سوی ناپلئون متوجه ساخت
3- به سال 1219 فتحعلیشاه نامه ای مبنی بر علاقه خود به عقد اتحاد دوستی با فرانسه برای ناپلئون فرستاد .
4- ناپلئون برای کسب اطلاعات در مورد اوضاع سیاسی – اجتماعی و جغرافیایی ایران ژوبر اولین سفیر خود را به ایران فرستاد .
5- اندکی بعد از ارسال ژوبر ناپلئون رومیو نمایده دیگر خود را نیز به ایران فرستاد .
6- به هنگام بازگشت ژوبر از ایران فتحعلشاه محمد خان افشار و میرزا شفیع صدر اعظم را روانه اروپا کرد .
7- رسیدن نامه های فتحعلیشاه و سفرای او به دربار ناپلئون کاملا زمینه اتحاد را فراهم کرد .
8- فتحعلیشاه برای عقد اتحاد بین دو دولت میرزا رضا خان قزوینی را به سفارت نزد ناپلئون فرستاد
9- سفیر ایران در اردوگاه فین کنشتاین ( واقع در لهستان ) به حضور ناپلئون رسید و عهدنامه متضمن یک مقدمه و 16 ماده در تاریخ 25 صفر 1222 هجری با ناپلئون منعقد ساخت .منبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه
• عهد نامه فین کنشتاین
( 25 صفر 1212 هجری )
این عهد نامه در ظاهر خواسته ها و مقاصد فتحعلیشاه را تامین می کرد ولی مواد قرارداد طوری تنظیم شده بود که ناپلئون می توانست هر موقع که بخواهد از زیر بار تعهدات خودشانه خالی کند

1- تعهدات فرانسه :
الف: به رسمیت شناختن استقلال ایران
ب: شناختن حق ایران بر گرجستان
ت: وعده کمک کامل در مجبور ساختن روسها به تخلیه خاک ایران
ث : دخالت فرانسه در عقد عهدنامه صلح با روسیه
ج : تعهد تدارک توپ و تفنگ و صاحب منصب نظامی برای ایران

2- تعهدات ایران :
أ‌- قبول اعلان جنگ فوری به انگلستان
ب‌- خارج کردن عموم اتباع انگلستان از خاک ایران
ت‌- عقد اتحاد با افغانها و قبایل هرات و قندهار برای حمله به متصرفات انگلیس در هند
ث‌- دادن راه عبور با فرانسه در صورت لشکر کشی به هندوستان


روابط نظامی ایران و فرانسه در دوره فتحعلیشاه
عوامل عدم کارایی کمک نظامی فرانسه به ایران در دوره فتحعلیشاه

1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 25022