رمزها ی عددی


در اغلب مواقع واحد ظرفیت بر روی بدنه ی خازن قید نمی شود . در این صورت چنان چه این عدد از یک کوچکتر باشد ظرفیت بر حسب میکرو فاراد و چنان چه عدد بزرگتر از یک باشد ظرفیت بر حسب پیکوفاراد است . در حالتی که بر روی خازنی اعداد یک رقمی یا دو رقمی مشاهده گردید، مقدار واقعی ظرفیت ، همان عددی است که بر روی آن نوشته شده و واحد آن پیکو فاراد است. اما اگر عدد سه‌رقمی بود، در این حالت اگر آخرین رقم صفر بود، به همان ترتیب بالا عمل می‌کنیم و مقدار ظرفیت همان عدد است. اما اگر آخرین رقم عدد دیگری غیر از صفر بود به این ترتیب عمل می کنیم: اولین رقم را رقم اول ، دومین رقم را رقم دوم و سومین رقم را تعداد صفر قرار خواهیم داد و واحد را نیز همان پیکوفاراد می‌گیریم.مقدار بدست آمده را می‌توان به واحدهای دیگر تبدیل نمود.
به عنوان مثال ظرفیت خازنی که روی آن نوشته شده503 برابر است با 50000 پیکوفاراد= 50 نانوفاراد = 05/0 میکروفاراد.img/daneshnameh_up/3/31/Khazen1.jpg


تعداد بازدید ها: 7105