رقابت کامل
تعریف

ساختار بازار هنگامی کاملاً رقابتی خوانده می شود که شرایط زیر در آن حاکم باشد:
  1. وجود شمار بسیاری بنگاه که هر یک دارای (سلام‌الله‌علیهم) ناچیزی از بازار بوده وضمن داشتن اطلاعات کامل بازار، از فرآیندهای تولید یکسان و کالای همگن برخوردار باشند.
  2. آزادی ورود به هر صنعت، بدین معنی که بنگاه های جدید بتوانند در رشته هایی که سود آنها بیش از سود عادی است وارد شوند. این آزادی ورود باعث انتقال منحنی تقاضای هر بنگاه به پایین می شود تا جایی که همه بنگاه ها سود عادی به دست آورند و لذا انگیزه ورود به آن صنعت از بین برود.
  3. چون همه بنگاه ها کالای همگن تولید می کنند، لذا هر گونه افزایش قیمت باعث از دست دادن تمامی بازار یک بنگاه به نفع سایر رقبا می شود. بدین ترتیب، همچنان که در نمودار زیر آمده، منحنی تقاضا برای محصولات هر بنگاه در بلند مدت خطی افقی ومماس به نقطه حداقل منحنی هزینه متوسط، بلند مدت خواهد بود. شرایط بازار رقابت کامل متضمن برابر بودن درآمد نهایی و نیز درآمد متوسط با قیمت است. بنابراین بنگاه ها همه قیمت پذیرخواهند بود و تنها می توانند به قیمت موجود بازار تا هر اندازه که بخواهند تولید کنند.

نمودار

با توجه به نعلی شکل بودن منحنی هزینه، نقطه حداکثر سود در کوتاه مدت جایی است که هزینه نهایی با درآمد نهایی برابر گردد، که از آن نقطه به بعد هزینه نهایی رو به افزایش خواهد رفت. و چون در شرایط رقابت کامل منحنی تقاضا برای محصول هر بنگاه افقی است، لذا هزینه نهایی با قیمت نیز برابر است.

img/daneshnameh_up/8/86/55.jpg

نمودار رقابت کامل


همچنین ببینید

تعداد بازدید ها: 22423