ردالعجزعلی الصدر


در صنعت "ردالعجز علی الصدر" کلماتی که در اول بیت یا جمله آمده است، در آخر بیت یا جمله تکرار می شود.

در بعضی موارد این کلمات عیناً تکرار می شود ولی ممکن است کلماتی شبیه به هم نیز به کار رود.

در مثال های زیرکلمات "بیگانه"، "عصا"، "سوگند"، "گواه" عیناً تکرار شده است.تصویر

بیگانه که دوست باشد خویش است و خویش که دشمن باشد بیگانه

***

عصا برگرفتن نه معجز بود

همی اژدها کرد باید عصا

***

سوگند خورم کز تو برد حورا خوبی

خوبیت عیان است چرا باید
سوگند

***

گواه می طلبی گر ز من به مذهب عشق

مراست آه جهانسوز و اشک دیده
گواه

***

در مثال های زیر کلمات شبیه به هم در اول و آخر اشعار به کار رفته اند.

هوای تو را زان گزیدم از عالم

که پاکیزه ترا ز سرشک هوایی

***

چراگاه من بود شیرین لبانت

چرایی تو از من رمیده چرایی

***

نگار است رخساره من ز خون

ز هجران رخساره آن
نگار

***

مجنون به هوای کوی لیلی در دشت ----- در دشت به جست و جوی لیلی می گشت

می گشت همیشه بر زبانش لیلی ----- لیلی می گفت تا زبانش می گشت

تعداد بازدید ها: 9702