رامسدلیت


img/daneshnameh_up/4/4f/_ggttqq_Ramsdellite.jpg
(رامسدلیت - اگرگات (عرض تصویر 44 میلیمتر
رامسدلیت (Ramsdellite)
MnO2
سیستم تبلور
شکستگی
(کدر(اپاک
شکننده
نوع سختی
بلورهای کوچک - اگرگات دانه ریز و درخشان
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب ; چک و اسلواکی ، ترکیه ، امریکا ، هند
. واکنش نمی دهد HCl و HNO3 با
Mn=63.19% O=36.81%
ترکیب شیمیایی
خاکستری فولادی تا سیاه
رنگ کانی
سیاه کدر و انعکاس قهوه ای
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
با پیدایش های مختلف Mn درون کانی های
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
. مشتق شده است L.S.Ramsdoll از نام کانی شناس امریکایی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-34.37-


منبع


تعداد بازدید ها: 7589