دیم زار


دیم زار
Dry Land areas

دیم زار شامل مناطقی است که مقدار ریزش باران سالیانه آنها بین 400-250 میلی متر و حداکثر 500 میلیمتر میباشد. بطورکلی تقسیم بندی نواحی از نظر شدت و مقدار تبخیر سالیانه نسبت به نزولات جوی به قرار زیر است :
مناطق خشک کمتر از 100 میلی متر بارندگی سالیانه
مناطق خشک 250 – 100 میلی متر بارندگی سالیانه
(مناطقی که پتانسیل تبخیر سالیانه آن خیلی بیشتر از نزولات جوی در سال است)
مناطق خشک 500 – 250 میلی متر بارندگی سالیانه
مناطق نیمه مرطوب 700 – 500 میلی متر بارندگی سالیانه
مناطق مرطوب 1000 – 700 میلی متر بارندگی سالیانه
مناطق خیلی مرطوب بیش از 1000 میلی متر بارندگی سالیانه


تعداد بازدید ها: 8945