دیلمان فارس
دیلمیان فارس

«448-338 ق / 1055-949 م»

حکومتی را که عضدالدوله دیلمی پسر رکن الدوله - ابو علی حسن بویه - در فارس بنیاد گذاشت به دیلمیان فارس مشهور گشت و تا یک سده بر این منطقه وی و اخلافش حکمروایی داشتند.

جانشینان عضدالدوله به ترتیب عبارت بودند از:


شرف الدوله
بهاءالدوله
ابو کالیجار مرزبان پسر عضدالدوله
ملک رحیم.

مطالب مرتبط با موضوع :تعداد بازدید ها: 11206