دوران پنج ساله صلح بین ایران و عثمانی
1- پس از جنگ مریوان (1221 ه . ) به مدت 5 سال بر اثر مبادله سفرا دو دولت ، جنگی بین ایران و عثمانی پیش نیامد .
2- طی این مدت که رابطه دوستی بین دو کشور برقرار بود :
الف: قرار شد که حاکم شهر زور در همیشه ازطرف دربار ایران تعیین شود .
ب: حکام عثمانی از کربلاء و نجف از آزار زوار ایرانی خودداری کنند
ج: هر دو دولت در ابراز دشمنی با روسیه پافشاری نمایند.

علل اصلی صلح بین ایران و عثمانی :
1- گرفتاریهای ایران در جنگ با روسها .
2- انقلابات خراسان و افغانستان که شاه ایران را مجال پرداختن به امور غرب نداشت.
3- درگیریها و گرفتاریها عثمانیها با روسها در جبهه بالکان مجالی برای پرداختن به ایران و مرزهای شرقی اش نمی داد .

آغاز تعرضات مجدد بین ایران وعثمانیمنبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه

1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 5979