دفترروزنامه خرید و پرداختهای نقدی


این نوع دفتر روزنامه ، ترکیبی از دفتر روزنامه اختصاصی خرید و دفتر روزنامه پرداختهای نقدی می باشد . استفاده از دفتر روزنامه ترکیبی خرید و پرداختهای نقدی در موسساتی رایج است که وظایف ثبت خریدهای نسیه و ثبت پرداختهای نقدی تفکیک نشده است .
روش ثبت رویدادهای مالی در این دفتر روزنامه و عملیات انتقال ثبتهای انجام شده به دفاتر معین و دفترکل به همان ترتیب ثبت در دفاتر روزنامه اختصاصی خرید و پرداختهای نقدی است


تعداد بازدید ها: 9013