دسکلویزیت


img/daneshnameh_up/3/3e/Descloizite.jpg
دسکلویزیت - گروه بلورهای
(کوچک (عرض تصویر 20 میلیمتر
دسکلویزیت (Descloizite)
Pb(Zn,Cu) OH VO4
سیستم تبلور
چرب - الماسی
ناصاف
شکستگی
شفاف - غیرشفاف
شکننده
نوع سختی
بلور- اگرگات بلوری
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب ; آلمان غربی ، زامبیا ، امریکا و غیره
PbO=55.30% ZnO=10.08% CuO=9.86% V2O5=22.53% H2O=2.23%
ترکیب شیمیایی
قرمز نارنجی - قهوه ای - قهوه ای سیاه - سبز
رنگ کانی
قهوه ای روشن - سبز روشن
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ثانوی - ناحیه اکسیداسیون
منشا تشکیل
منشوری - پهن و کوتاه
شکل بلورها
محل پیدایش
.دارای شکستگی ناصاف است
سایر مشخصات
.از نام یک کانی شناس
فرانسوی A.L.O.L.DesCloizeaux گرفته شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-3.56.2-


منبع
تعداد بازدید ها: 6828