داوسونیت


img/daneshnameh_up/8/88/Dawsonite.jpg
داوسونیت - بلور(10 میلیمتر) توسعه یافته روی کربنات
داوسونیت (Dawsonite)
NaAl (OH)2 CO3
سیستم تبلور
خوب
نیمه شفاف
بلوری - اگرگاتهای پنجره ای گرد
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب ; ایتالیا ، اطریش ، آلبانی ، کانادا ، تانزانیا و غیره
Na2O=21.53% Al2O3=35.14% CO2=30.56% H2O=12.51%
سفید
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
سوزنی - ورقه های نازک و بلند
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.گرفته شده است J.W.Dawson از نام یک زمین شناس کانادایی
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-32.44-


منبع

تعداد بازدید ها: 6918