دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان


1. واحد دانشگاهی زرند
واقع در شهر زرند
لیست رشته ها:
1. کاردانی فنی عمران –نقشه برداری
2. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

2. واحد دانشگاهی رفسنجان
واقع در شهر رفسنجان
لیست رشته ها:
1. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
2. مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی
3. کارشناسی حقوق
4. کاردانی فنی عمران –نقشه برداری

3. واحد دانشگاهی کرمان
واقع در شهر کرمان
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. مهندسی کشاورزی –مکانیک ماشین های کشاورزی

4. واحد دانشگاهی سیرجان
واقع در شهر سیرجان
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. ریخته گری
3. کاردانی فنی عمران –نقشه برداری
4. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

5. واحد دانشگاهی جیرفت
واقع در شهر جیرفت
لیست رشته ها:
1. کاردانی صنایع قند سازی

6. واحد دانشگاهی برد سیر
واقع در شهر برد سیر
لیست رشته ها:
1. کاردان فنی عمران – پل سازی و ابنیه سازی (کاردانی)
2. کاردان فنی شیمی –عملیات پتروشیمی (کاردانی)
3. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
4. علوم اجتماعی – مردم شناسی
5. کاردان فنی شیمی – پالایش (کاردانی)
6. تکنولوژی آبیاری(کاردانی )
7. کاردان فنی عمران – زیر سازی راه

7. واحد دانشگاهی شهر بابک
واقع در شهر شهر بابک
لیست رشته ها:
1. ریخته گری
2. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
3. علمی کاربردی برق- قدرت(کاردانی)

8. واحد دانشگاهی بم
واقع در شهر بم
لیست رشته ها:
1. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
2. تکنولوژی آبیاری(کاردانی )

9. واحد دانشگاهی کهنوج
واقع در شهر کهنوج
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)

10. واحد دانشگاهی انار
واقع در شهر انار
لیست رشته ها:
1. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
2. کاردانی فنی تکنولوژی نساجیتعداد بازدید ها: 20979