دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری


1. واحد دانشگاهی بروجن
واقع در شهر بروجن
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
3. علمی کاربردی برق- قدرت(کاردانی)

2. واحد دانشگاهی شهرکرد
واقع در شهر شهرکرد
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. کارشناسی حقوق
4. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
5. مهندسی کشاورزی- علوم دامیتعداد بازدید ها: 13402