دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان


1. واحد دانشگاهی تویسرکان
واقع در شهر تویسرکان
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علمی کاربردی برق- قدرت(کاردانی)

2. واحد دانشگاهی ملایر (لیست رشته ها)
واقع در شهر ملایر
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کاردان فنی عمران – زیر سازی راه

3. مرکز نهاوند ( زیر نظر واحد همدان)
واقع در شهر نهاوند
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)

4. واحد دانشگاهی همدان
واقع در شهر همدان
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کارشناسی علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی
3. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
4. مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست


تعداد بازدید ها: 14333