دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس


1. واحد دانشگاهی آباده
واقع در شهر آباده
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کارشناسی حقوق
3. مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

2. واحد دانشگاهی لامرد
واقع در شهر لامرد
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کاردان فنی شیمی –عملیات پتروشیمی (کاردانی)

3. واحد دانشگاهی استهبان
واقع در شهر استهبان
لیست رشته ها:
1. مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی
2. کاردانی فنی عمران –نقشه برداری
3. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
4. کاردان فنی عمران – زیر سازی راه

4. مرکز صفا شهر (زیر نظر واحد آباده)
واقع در شهر صفا شهر
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)

5. واحد دانشگاهی شیراز
واقع در شهر شیراز
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کارشناسی حقوق
3. کاردان فنی شیمی –عملیات پتروشیمی (کاردانی)
4. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

6. واحد دانشگاهی نی ریز
واقع در شهر نی ریز
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. مدیریت صنعتی کاربردی (کاردانی)
3. کارشناسی حقوق
4. علوم اجتماعی – مردم شناسی
5. علمی کاربردی برق- قدرت(کاردانی)

7. واحد دانشگاهی جهرم
واقع در شهر جهرم
لیست رشته ها:
1. علوم اجتماعی – مردم شناسی

8. واحد دانشگاهی کازرون
واقع در شهر کازرون
لیست رشته ها:
1. کارشناسی حقوق
2. علمی کاربردی برق- قدرت(کاردانی)

9. مرکز زاهد شهر (زیر نظر واحد فسا)
واقع در شهر زاهد شهر
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)

10. مرکز سروستان (زیر نظر واحد شیراز)
واقع در شهر سروستان
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

11. مرکز بیضاء(زیر نظر واحد شیراز )
واقع در شهر بیضاء
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

12. واحد دانشگاهی اقلید
واقع در شهر اقلید
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
3. تکنولوژی آبیاری(کاردانی )

13. واحد دانشگاهی داراب
واقع در شهر داراب
لیست رشته ها:
1. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
2. علوم اجتماعی – مردم شناسی
3. مهندسی کشاورزی- علوم دامی

14. واحد دانشگاهی مرودشت
واقع در شهر مرودشت
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. مدیریت صنعتی کاربردی (کاردانی)
4. کاردانی فنی عمران –نقشه برداری
5. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

15. واحد دانشگاهی فیروز آباد
واقع در شهر فیروز آباد
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)

16. مرکز زرقان (زیر نظر واحد مرودشت)
واقع در شهر زرقان
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. ریخته گری

17. مرکز خنج(زیر نظر واحد لارستان)
واقع در شهر خنج
لیست رشته ها:
1. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

18. واحد دانشگاهی لارستان
واقع در شهر لارستان
لیست رشته ها:
1. کارشناسی حقوق
2. کاردانی فنی عمران –نقشه برداری

19. واحد دانشگاهی سپیدان
واقع در شهر سپیدان
لیست رشته ها:
1. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

20. مرکز ممسنی (زیر نظر واحد شیراز)
واقع در شهر ممسنی
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)

21. واحد دانشگاهی ارسنجان
واقع در شهر ارسنجان
لیست رشته ها:
1. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان


تعداد بازدید ها: 67685