دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان


1. واحد دانشگاهی زابل
واقع در شهر زابل
لیست رشته ها:
1. مدیریت امور دفتری –منشیگری (کاردانی )
2. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
3. کاردانی امور مالی و مالیاتی

2. واحد دانشگاهی ایرانشهر
واقع در شهر ایرانشهر
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)

3. مرکز سراوان(زیر نظر واحد زاهدان)
واقع در شهر سراوان
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

4. مرکز چابهار (زیر نظر زاهخدان)
واقع در شهر چابهار
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)

5. واحد دانشگاهی زاهدان
واقع در شهر زاهدان
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کارشناسی حقوقتعداد بازدید ها: 27457