دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان


1. واحد دانشگاهی گناباد
واقع در شهر گناباد
لیست رشته ها:
1. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
2. کاردان سرامیک –کاردان فنی مواد – سرامیک

2. واحد دانشگاهی بیرجند
واقع در شهر بیرجند
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی –آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی
3. علوم اجتماعی – مردم شناسی
4. کاردانی فنی تکنولوژی نساجی

3. واحد دانشگاهی فردوس
واقع در شهر فردوس
لیست رشته ها:
1. تکنولوژی آبیاری(کاردانی )
2. کاردانی فنی تکنولوژی نساجی

4. واحد دانشگاهی تربت جام
واقع در شهر تربت جام
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. مدیریت امور دفتری –منشیگری (کاردانی )
3. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
4. کاردان فنی عمران – زیر سازی راه

5. مرکز تایباد(زیر نظر واحد مشهد)
واقع در شهر تایباد
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کارشناسی حقوق

6. مرکز قائنات (زیر نظر واحد مشهد)
واقع در شهر قائنات
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

7. واحد دانشگاهی تربت حیدریه
واقع در شهر تربت حیدریه
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کاردانی فنی عمران –نقشه برداری
3. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

8. واحددانشگاهی شیروان
واقع در شهر شیروان
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی
3. کاردانی فنی عمران –نقشه برداری
4. علوم اجتماعی – مردم شناسی

9. واحد دانشگاهی کاشمر
واقع در شهر کاشمر
لیست رشته ها:
1. کاردان فنی عمران – پل سازی و ابنیه سازی (کاردانی)
2. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
3. مهندسی کشاورزی- علوم دامی
4. کاردانی فنی تکنولوژی نساجی
5. کاردان فنی عمران – زیر سازی راه

10. واحد دانشگاهی مشهد
واقع در شهر مشهد
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کارشناسی حقوق
3. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

11. مرکز درگز (زیر نظر واحد مشهد )
واقع در شهر درگز
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)

12. واحد دانشگاهی قوچان
واقع در شهر قوچان
لیست رشته ها:
1. علوم اجتماعی – مردم شناسی
2. صنایع غذائی – شاخه کنترل کیفی
3. مهندسی طراحی فرایندهای صنایع نفت

13. مرکز اسفراین (زیر نظر واحد مشهد)
واقع در شهر اسفراین
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

14. مرکز گلبهار( زیر نظر واحد مشهد )
واقع در شهر گلبهار
لیست رشته ها:
1. مهندسی کشاورزی- علوم دامی

15. واحد دانشگاهی بجنورد
واقع در شهر بجنورد
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. علمی کاربردی برق- قدرت(کاردانی)

16. واحد دانشگاهی سبزوار
واقع در شهر سبزوار
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. بهداشت حرفه ای (کاردانی )
4. علمی کاربردی برق- قدرت(کاردانی)

17. واحد دانشگاهی نیشابور
واقع در شهر نیشابور
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. ریخته گری
3. مدیریت صنعتی کاربردی (کاردانی)
4. امور بیمه (کاردانی)
5. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
6. تکنولوژی آبیاری(کاردانی )
7. کاردان فنی عمران – زیر سازی راهتعداد بازدید ها: 20704