دانشکده بهداشت


دانشکده بهداشت در سال 1363 تاسیس شد. هدف از تاسیس این دانشکدهتربیت نیروهای کاردان، کارشناس و

کارشناس ارشد به بالا جهت انجام خدمات بهداشتی در دستگاههای اجرایی بهداشتی و نیز تامین نیازهای تخصصی و

پژوهشی در دانشگاهها و سایر موسسات بهداشتی و پزشکی کشور است.

img/daneshnameh_up/5/51/fdfdsgdfs.jpg

تعداد بازدید ها: 6971