دانشکده‌ حقوق دانشگاه تهران


معرفی

img/daneshnameh_up/a/a7/untitledmn.GIF

در سال 1313 به مدرسة علوم سیاسی ، حقوق و تجارت با هم ادغام شدند و با عنوان دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران به رسمیت شناخته شد . در سال 1366 رشته های اقتصاد این دانشکده با عنوان دانشکدة اقتصاد از آن جدا شدند.دانشکدة حقوق و علوم سیاسی در حال حاضر با 5 گروه آموزشی حقوق خصوصی و اسلامی ، حقوق عمومی ، حقوق جزا ، علوم سیاسی ، روابط بین المللی فعالیت می کند . گروه های ذکر شده در 2 رشته کارشناسی ، 9 رشته کارشناسی ارشد و 5 رشته دکترا دانشجو می پذیرد. اولین دوره دکتری این دانشکده در رشته حقوق و در سال 1326 افتتاح شد .
سطوح تحصیلی

1- حقوق خصوصی و اسلامی : رشته های تحصیلی این گروه عبارتند از :
مقطع کارشناسی :گرایش حقوق
مقطع کارشناسی ارشد : گرایش حقوق خصوصی
مقطع دکتری : گرایش حقوق خصوصی
در سال تحصیلی 83 -82 رشته حقوق مالکیت معنوی نیز در مقطع کارشناسی ارشد دائر شده است .

2- حقوق عمومی :
مقطع کارشناسی : گرایش حقوق قضایی با همکاری حقوق خصوصی و حقوق جزا
مقطع کارشناسی ارشد : سه گرایش حقوق عمومی ، حقوق بین المللی عمومی و حقوق بشر
دکتری : گرایش حقوق بین المللی عمومی  این گروه مجوز دائر نمودن دوره دکتری حقوق عمومی را هم اخذ کرده .

3- حقوق جزا :
مقطع کارشناسی : گرایش حقوق قضایی با همکاری دو گروه حقوق خصوصی و اسلامی و حقوق عمومی
مقطع کارشناسی ارشد : گرایش حقوق جزا
مقطع دکتری : گرایش حقوق جزا

4- علوم سیاسی :
مقطع کارشناسی : گرایش علوم سیاسی
مقطع کارشناسی ارشد : دو گرایش علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی
دوره دکتری : گرایش علوم سیاسی

5- روابط بین الملل :
مقطع کارشناسی ارشد دو گرایش روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای
مقطع دکتری : گرایش روابط بین المللامکانات آزمایشگاهی

به دلیل ماهیت علمی و کاری این دانشکده، امکانات آزمایشگاهی ندارد، عمده فعالیت های علمی این دانشکده در بخش امکانات آموزشی متمرکز می باشد.امکانات آموزشی و پژوهشی

کتابخانه :
آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :

عربی فرانسه انگلیسی فارسی
23640 25130 34000 54790 کتاب ( جلد )
--- 16 72 120 مجله ( عنوان )


  • مرکز رایانه ای با 31 دستگاه رایانه
  • مرکز اطلاع رسانی کتابخانه با 17 دستگاه رایانه و امکان استفاده از اینترنت
  • تالار شیخ مرتضی انصاری با ظرفیت 250 نفر
  • مجلة علمی _ ترویجی دانشکده حقوق و علوم سیاسی که از سال 1349 بصورت فصلنامه منتشر می شود .
مراکز تحقیقاتی وابسته :
  • مؤسسه حقوق تطبیقی
  • مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی
  • مرکز مطالعات عالی بین المللی
  • مرکز مطالعات حقوق بشر

تعداد بازدید ها: 56512