دانشنامه:مقاله چیست


سوالات عمومی پرسیده شده

یک مقاله دردانشنامه رشد، یک صفحه متنی است که اطلاعات دائره المعارفی در باره یک شخصیت، جدول، فهرست، نقشه یا موضوع علمی/تربیتی در رابطه با طبقه دانش آموزی، مربیان یا اولیاء ارائه میدهد.

این مقالات، متون ویژه‌ای را که تحت عناوین خاص (که برای منظور های خاص استفاده شده‌اند) در بر نمی گیرند، مانند

  • عناوین خاص دانشنامه رشد برای موضوعات عمده مورد استفاده در دانشنامه (مثل، دانشنامه:راهنما یا صفحه بحث آن بحث دانشنامه:راهنما
  • بحث عناوین خاص برای بحث درباره متن آن مقاله و اینکه چگونه باید باشد (مثل، بحث:هیدروژن)
  • ویژه عناوین خاص، برای موضوعات خاص نرم افزار بر اساس نیاز (مثل، دانشنامه:صفحات ویژه)
  • کاربر عناوین خاص برای صفحاتی که کاربر عضو نویسنده آن نطلب بوده است (مثل، کاربر:نمونه)
  • تصویر عناوین خاص برای توصیف و خواص تصاویر (مثل، عکس پیدا نشد)

برای تمیز دادن صفحات مربوط به این عناوین خاص، با زمینه سفید و بقیه با زمینه زرد نمایش داده می شوند.

اما تمام صفحات مربوط به عناوین خاص لزوما مقاله نمی باشند؛ و بیشتر خبری هستند


تعریف خودکاری که توسط نرم افزار برای ویژه:statistics استفاده میشود عبارتست از: هر صفحه ای که در مقاله عناوین خاص (زمینه سفید)، یک صفحات ارجاع شده نباشد و حداقل یک ارتباط دانشنامه ای داشته باشد. نرم افزار حاضر هیچ روشی برای تمیز دادن صفحات مبهم ندارد.


رجوع کنید به ویژه:allpages برای مشاهده تمام موضوعات دانشنامه.


تعداد بازدید ها: 20800