دارا پسر رستم پسر شروین


دارا پسر رستم پسر شروین

«وفات حدود 362 ق / 973 م»

پس از مرگ شهریار پسر شروین، چون پسرش بیش از او درگذشته بود، برادر زاده‏اش دارا به حکومت نشست «ابن اسفندیار: تاریخ طبرستان، ذیل 25» و 8 سال فرمان راند. این اسفندیار همچنین او را برادر مرزبان، صاحب مرزبان نامه دانسته است «همان ص 137 به تصریح قابوسنامه، ص 2»، مرزبان بن رستم بن شروین صاحب مرزبان نامه، جد مادری عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر است.


تعداد بازدید ها: 6174